Natjecaji > Nacionalni natječaji > Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga

Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom udrugom za odnose s javnošću, poziva udruge koje će promovirati svoje aktivnosti u okviru Dana otvorenih vrata udruga 2017., a provode aktivnosti kojima se promiče kultura solidarnosti kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnoj zajednici, da se prijave na Javni poziv „Komunikacijska podrška društveno korisnim programima udruga“.

Ovim Javnim pozivom želi se promovirati solidarnost kroz društveno korisne aktivnosti u lokalnim sredinama koje poboljšavaju kvalitetu života i razinu društvenog kapitala poticanjem aktivnog građanstva, korištenjem potencijala u zajednici te doprinos pozitivnim promjenama usmjerenim na jačanje solidarnosti i zaštitu ljudskih prava.

Aktivnosti kojima će se putem Javnog poziva pružiti komunikacijska podrška moraju se provoditi u razdoblju između 1. rujna do 30. studenog 2017. godine, a udruge koje se prijavljuju na Javni pozivu moraju sudjelovati na Danima otvorenih vrata udruga 2017.

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Hrvatska udruga za odnose s javnošću (HUOJ), u suradnji s Fakultetom političkih znanosti u Zagrebu te agencijama za odnose s javnošću (Dialog komunikacije d.o.o. i Prorsus komunikacije) dodijelit će dvjema udrugama stručnu komunikacijsku podršku savjetnika mentora za odnose s javnošću te studenata odnosa s javnošću u osmišljavanju i provedbi medijskih i komunikacijskih planova za promociju društveno korisnih aktivnosti koje provode udruge.

Za svaku udrugu osigurana je stručna podrška i financiranje troškova izrade promotivnih materijala i oglašavanja društveno korisnog programa udruge. U sklopu Javnog poziva financirat će se aktivnosti promocije vidljivosti rada udruge u svrhu jačanja komunikacijskih kapaciteta udruge i promocije društveno korisnih aktivnosti.

Ured za udruge dodijelit će dvije financijske podrške u iznosu od po 25.000,00 kuna.

Kriteriji za dodjelu nagrade:
- doprinos aktivnosti općem dobru
- promicanje kulture solidarnosti
- inovativnost planiranih aktivnosti
- izvedivost i zaokruženost predloženog projekta
- održivost projekta
- udruga aktivno promovira svoje redovne aktivnosti u okviru manifestacije Dani otvorenih vrata udruga

Pod prihvatljivim troškovima podrazumijevaju se troškovi koji su neposredno povezani uz provedbu pojedinih aktivnosti kao što su:
- materijal za aktivnosti;
- grafičke usluge (grafička priprema, usluge tiskanja letaka, brošura, časopisa i sl. pri čemu treba navesti vrstu i namjenu usluge, količinu, jedinične cijene);
- usluge promidžbe (televizijske i radijske prezentacije, održavanje internetskih stranica,obavijesti u tiskovinama, promidžbeni materijal i sl. pri čemu je potrebno navesti vrstu promidžbe, trajanje i cijenu usluge);
- troškovi reprezentacije vezani uz organizaciju projektnih aktivnosti (pri čemu treba navesti svrhu, učestalost i očekivani broj sudionika i sl.);
- ostali troškovi koji su izravno vezani za provedbu aktivnosti programa ili projekta.

Prihvatljive aktivnosti:
- jačanje kapaciteta udruge za komunikaciju s javnošću;
- promocija aktivnosti na društvenim mrežama;
- izrada i emitiranje video i radijskih spotova;
- javna prezentacija aktivnosti usmjerenih na solidarnost u zajednici;
- izrada i distribucija promotivnih materijala.

Na Javni poziv prijavljuje se do zaključno 15. svibnja 2017. dostavom popunjenih obrazaca koji su sastavni dio Uputa za prijavitelje.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Ured za udruge


Upravljanje člancima
Prethodni članak Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za 2017. g. Poziv za prijavu projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2017. godini Novi članci
Pretraživanje