(1) 2 3 4 ... 106 »
on 2017/9/20 10:01:10 (18 reads)

Izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pristupilo se prije svega zbog jačanja političke stabilnosti u jedinicama, osiguravanja kontinuiteta u njihovom radu te u konačnici smanjivanja mogućnosti učestalog održavanja prijevremenih izbora. Intencija je donijeti ovaj zakon u razdoblju prije donošenja proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i to iz više razloga.

Dosadašnji institut istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njima ovim se Nacrtom prijedloga zakona redefinira te se u situaciji nedonošenja proračuna i odluke o privremenom financiranju taj institut više neće primjenjivati. Ujedno, utvrđuje se obveza općinskog načelnika, gradonačelnika i župana za predlaganje proračuna predstavničkom tijelu, koja do sada nije bila izrijekom utvrđena, pod prijetnjom njihovog razrješenja te se propisuje da prijedlog proračuna mora sadržavati realno planirane prihode i rashode u skladu s posebnim propisima.

Nadalje, ovim se Nacrtom prijedloga zakona uređuje način određivanja naknada predsjednika, potpredsjednika i članova predstavničkog tijela tako da se za predsjednika i potpredsjednika naknada može utvrditi u mjesečnim iznosima, dok se za ostale članove naknada utvrđuje po održanoj sjednici na kojoj je bio nazočan.

Zbog svega navedenog, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za ovaj Nacrt prijedloga zakona trajat će 15 dana, kako bi u što kraćem vremenu mogao biti upućen u proceduru Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskoga sabora.

U raspravu se možete uključiti putem mrežnih stranica e-Savjetovanja.

on 2017/9/18 7:06:42 (31 reads)

Ministarstvo kulture najavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga za potporu razvoju javno - civilnog partnerstva u kulturi. Opći cilj operacije je razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora. Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva osigurano je 23 milijuna kuna.

Prihvatljivi prijavitelji/partneri:
- organizacije civilnog društva (umjetnička organizacija; udruga/savez udruga)
- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (jedinice lokalne samouprave prihvatljivi su prijavitelji isključivo u onim gradovima i općinama čiji je broj stanovnika manji od 10.000)
- javne ustanove u kulturi kojima je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave

Participativno upravljanje u kulturi podrazumijeva ugradnju participacije u koncepte javnog sustava upravljanja te implicira podjelu ovlasti s građanima i zajednicom kojoj pripadaju javni resursi o kojima se odluke donose. Kako bi se upravljanje u kulturi učinilo otvorenijim, participativnijim, uspješnijim i koherentnijim, Vijeće EU potiče sudioničko upravljanje i osnaživanje utjecaja organizacija civilnog društva u upravljanju u kulturi.

U Hrvatskoj se novi modeli sudioničkog upravljanja temeljeni na civilno-javnom partnerstvu vezuju uz društveno-kulturne centre. No, preduvjet njihovog daljnjeg razvoja, kao i uspostave novih, jačanje je stručnih i upravljačkih kapaciteta relevantnih dionika kao i njihovo povezano i suradničko djelovanje.

Ovim Pozivom financirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta relevantnih dionika u području sudioničkog upravljanja u kulturi i podizanje javne svijesti o dobrom upravljanju u kulturi, razvoj i/ili uspostava novih modela sudioničkog upravljanja u kulturi, planiranje priprema i provedba kulturnih i umjetničkih programa te razvoj suradnje i umrežavanja u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

Poziv se provodi u okviru specifičnog cilja 11.ii.1 Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera te jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja.

Opći cilj operacije: razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje civilnog i javnog sektora
Ukupna alokacija: Za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ovog Poziva za dostavu projektnih prijedloga osigurano je 23.040.000,00 HRK.
Iznos bespovratnih sredstava: Najmanji je iznos zatraženih bespovratnih sredstava 550.000,00 HRK, a najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava 2.500.000,00 HRK.
Sufinanciranje projekata: Nije zatraženo.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Odraz.hr

on 2017/9/18 7:02:41 (26 reads)

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku najavljuje Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama. Specifični ciljevi Poziva su: dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta; osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica; razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja; jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina. Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Odraz.hr

on 2017/9/18 6:20:07 (20 reads)

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora“ u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Najkasnije do 16. listopada 2017. godine možete dostaviti svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva na dostavu projektnih prijedloga, a nacrt možete pronaći OVDJE

IZVOR: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

on 2017/9/14 11:57:59 (25 reads)

Dana 13. rujna 2017. godine Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Upravljačko tijelo za Europski socijalni fond Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, slijedom velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – Program zapošljavanja žena“, broj poziva: UP.02.1.1.05., objavljuje obustavu zaprimanja projektnih prijedloga u okviru navedenog Poziva na određeno vrijeme.

Obzirom na činjenicu da zaprimljeni projektni prijedlozi iznosima dosežu 150% ukupno raspoloživih sredstava predmetnog Poziva, Ministarstvo je sukladno važećim Uputama za prijavitelje točki 5.5. Obustava ranije zatvaranje i produženje roka za dostavu projektnih prijedloga obustavilo Poziv u periodu od dana 13. rujna 2017. godine u 16:00 sati do kraja dana 31. listopada 2017. godine.

Svi projektni prijedlozi predani unutar razdoblja u kojem je ovaj Poziv obustavljen, neće biti uključeni u postupak dodjele te ih se neće uzeti u razmatranje u slučaju ponovnog otvaranja Poziva.

Izvor: Strukturni fondovi

Pretraživanje