(1) 2 3 4 ... 102 »
on 2017/2/24 8:16:14 (37 reads)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je izmjene Natječaja za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Izmjene su sljedeće:

1. IZMJENE NATJEČAJA

za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, provedba tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 27. siječnja 2017. godine.

1. U tekstu Natječaja, u točki 7., stavak 3. mijenja se i sada glasi:

„Upiti vezano za odredbe natječaja se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr  od dana objave natječaja biti će moguća najkasnije do 17. ožujka 2017. godine.  Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u periodu roka za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz stavka 2. ove točke, se smatraju službenim.

Postavljena pitanja i odgovori će biti dostupni unutar rubrike  „Pitanja i odgovori“ mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr.“

2. U Prilogu I Natječaja,  u točki 2. iza podtočke d) dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Za zadrugu poljoprivreda mora biti glavna djelatnost počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.„

3. U Prilog I Natječaja, točka 8. mijenja se i sada glasi:

„U slučaju da se izračun SO-a temelji na resursima koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, Korisnik je dužan djelatniku Savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije). Također, ukoliko Korisnik ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio Zahtjev za izravnu potporu dužan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl .).

Prilikom izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva, Savjetodavna služba u svrhu izbjegavanja stvaranja umjetno stvorenih uvjeta za stjecanje pogodnosti sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013, neće uzeti u obzir izmjene u ARKOD-u/JRDŽ-u koje su nastale nakon 27. siječnja 2017. godine od 12:00:00 sati odnosno neće izračunavati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva za poljoprivredna gospodarstva nastala nakon 27. siječnja 2017. godine od 12:00 sati.“

4. U  Prilogu I Natječaja, na kraju točke 16. dodaje se rečenica:

„Sukladno članku 60. Uredbe (EU) br. 1306/2013 upisom u Evidenciju nezaposlenih osoba pri HZZ-u nakon objave natječaja nije moguće ostvariti bodove po kriteriju odabira 2.“

5. U Prilog II Natječaja , točka 3. u dijelu točke koja se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje se mijenja i sada glasi:

„Navedenu izjavu su obvezni popuniti svi organizacijski oblici poljoprivrednog gospodarstva: obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo, zadruga. Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava «.“

6. U Prilog II Natječaja , točka 7. u dijelu točke koja se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje se mijenja se i sada glasi:

„Korisnik mora ispuniti i priložiti FADN kalkulator ako planira ostvarenje cilja „povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata“.

U FADN kalkulator unose se podaci za godinu kada planira predati drugi (konačan) zahtjev za isplatu (navedeni datum korisnik unosi u poglavlje 2.4. unutar Zahtjeva  i u radni list „Osnovni podaci“ u poslovnom planu). Navedeni podaci moraju odgovarati podacima u poslovnom planu radni list „Zemljište, životinje, objekti“.

Predložak FADN kalkulatora se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava «.“

7. U Prilog II Natječaja, točka 8. u dijelu točke koja se odnosi na pojašnjenje, pojašnjenje se mijenja se i sada glasi:

„Predložak Poslovnog plana u Excel formatu se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 6 – Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava «.“

8. U Prilog III Natječaja, točka 8. mijenja se i sada glasi:

„Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o gradnji, osim za građevine i radove određene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a za koje se ne izdaje Uporabna dozvola.“

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Izvor: APPPR

on 2017/2/21 10:16:01 (42 reads)

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede donijelo je novi pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi mjere 07: 'Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima', iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Dopune i izmjene su sljedeće:

Članak 1.
U Pravilniku o provedbi Mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (»Narodne novine« br. 71/16) u članku 17. stavak 12. mijenja se i glasi:
»(12) Korisnik može podnijeti najviše jedan Zahtjev za potporu tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1.«
Iza stavka 16. dodaje se stavak 17. koji glasi:
»(17) Tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1. potpora se može dodijeliti za najviše dva Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja jedne jedinice lokalne samouprave, a ukoliko se podnese više od dva Zahtjeva za potporu za projekte/operacije s područja jedne jedinice lokalne samouprave tijekom jednog natječaja za tip operacije 7.4.1., u obzir će se uzeti dva Zahtjeva za potporu s ranijim vremenom podnošenja Zahtjeva za potporu, dok će se za ostale Zahtjeve za potporu izdati Odluka o odbijanju.«

Članak 2.
U članku 20. stavak 4. mijenja se i glasi:
» (4) Unutar jednog Zahtjeva za potporu prihvatljivo je građenje i/ili opremanje jednog od projekata/operacija iz članka 19. ovoga Pravilnika, osim u slučajevima kada je građenje i/ili opremanje projekata/operacija iz članka 19. točaka 1., 2., 4. i 11. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta i kada je građenje i/ili opremanje projekata/operacija iz članka 19. točaka 9., 10., 12. i 13. ovoga Pravilnika unutar jedne građevine odnosno jednog glavnog projekta.«
Stavak 6. mijenja se i glasi:
»(6) Pravomoćna građevinska dozvola ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje mora glasiti na korisnika.«
Stavak 11. mijenja se i glasi:
»(11) Korisnik iz članka 18. točke a) nakon podnošenja Zahtjeva za potporu upravljanje i održavanje može prenijeti samo na:
– trgovačko društvo koje osniva korisnik ili
– javnu ustanovu koju osniva korisnik ili na javnu ustanovu koju osniva druga jedinica lokalne samouprave u skladu s važećim propisima i aktima koji reguliraju poslovanje te javne ustanove ili
– službu/vlastiti pogon koju osniva korisnik.«

Članak 3.
U članku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Natječajem iz stavka 1. ovoga članka, mogu se ograničiti prihvatljivi projekti/operacije iz članka 19. ovog Pravilnika za sufinanciranje u pojedinom natječaju, uz prethodno odobrenje Upravljačkog tijela.«
Dosadašnji stavci od 4. do 11. postaju stavci od 5. do 12.

Izvor: Narodne novine

on 2017/2/17 11:37:22 (59 reads)

EU projekti i Udruga gradova organiziraju predstavljanje mogućnosti financiranja projekata jedinica lokalne samouprave iz fondova EU u 2017. godini, koje će se održati 1. ožujka 2017. godine Zagrebu u Chromosovom tornju (dvorana u prizemlju), Ulica grada Vukovara 271, s početkom u 10 sati.

Cilj je predstaviti najave poziva iz Operativnog programa konkurentnost i kohezija, Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali i Programa ruralnog razvoja općinama i gradovima.

Na predstavljanju će izlagati vodeći hrvatski stručnjaci u području fondova EU, prema sljedećem rasporedu:
• 10:00 – 10:15 – Uvodni pozdravi
• 10:15 – 11:00 – Predstavljanje poziva iz OPKK
• 11:00 – 11:30 – Predstavljanje poziva iz OPULJP
• 11:30 – 11:50 – Predstavljanje poziva iz PRR
• 11:50 – 12:25 – Pitanja i odgovori
• 12:25 – 13:00 – Kratko druženje

Više informacija možete pronaći ovdje.

Izvor: Udruga gradova

on 2017/2/17 9:07:23 (48 reads)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije izradilo je Nacrt konačnog prijedloga Strategije regionalnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do kraja 2020. godine.

Za Strategiju je izrađen i Nacrt konačnog prijedloga Akcijskog plana za razdoblje 2017.-2019. kao zaseban provedbeni dokument. Akcijski plan služi operacionalizaciji Strategije, odnosno, omogućava njezinu provedbu daljnjom razradom Strategijom utvrđenih mjera regionalnoga razvoja navođenjem konkretnih aktivnosti, programa i projekata koji se planiraju provoditi u određenom trogodišnjem razdoblju. Strategija će se realizirati putem provedbe niza konkretnih projekata koji će poduprijeti ostvarenje definiranih mjera, prioriteta i ciljeva u predviđenom razdoblju. Uspješnost provedbe svih predviđenih projekata, a time i mjera, prioriteta i ciljeva, osigurat će se izrađenim Akcijskim planom. Njime je ostvarena poveznica Strategije i svih očekivanih izvora financiranja njezine provedbe (sredstva javnih proračuna, fondovi EU-a, javno-privatna partnerstva i dr.) te je uz Akcijski plan pripremljena i tablica Izvori sredstava.

Istovremeno s izradom Strategije proveden je i postupak strateške procjene o utjecaju Strategije na okoliš te je izrađena i Strateška studija sa potrebnim dodacima.

Sve materijale možete pogledati na sljedećim linkovima:
Nacrt strategije
Nacrt akcijskog plana
Tablica izvora sredstava

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

on 2017/2/13 8:54:13 (59 reads)

Dani otvorenih vrata udruga održat će se od 25. do 27. svibnja 2017. Tom prilikom građani će moći sudjelovati u brojnim kreativnim radionicama, predavanjima, predstavama, akcijama te upoznavanju s različitim društveno korisnim projektima i programima, ali i mogućnostima volontiranja u udrugama.

Aktivnosti udruga moći će se pratiti putem mobilne aplikacije UdrugeInfo. Predstavnici udruga mogu registrirati svoje profile te unositi aktivnosti i usluge koje žele predstaviti građanima.

Više informacija možete pronaći na službenoj Facebook stranici.

Izvor: Ured za udruge

Pretraživanje