(1) 2 3 4 ... 108 »
on 2018/6/4 9:19:38 (45 reads)

U Narodnim novinama broj 49/18 objavljen je Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.godina

Pravilnik možete vidjeti ovdje.

Pročitaj više... | 403 bajta više
on 2018/5/29 13:15:57 (76 reads)

Obaviještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 48 od 25. svibnja 2018. godine objavljen je Pravilnik o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, stječu se preduvjeti za raspisivanje natječaja iz mjere 7 prema novim procedurama koje ubrzavaju postupak dodjele sredstava. Sredinom lipnja 2018. godine očekuje se objava natječaja za tip operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, u kojemu će naglasak biti na dječjim vrtićima i zajedničkim vatrogasnim domovima, a dio sredstava bit će namijenjen i ostalim prihvatljivim vrstama projekata. Također, do kraja lipnja objavit će se i natječaj za tip operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“.

Pravilnik o provedbi mjere 7 dostupan je ovdje.

on 2018/3/28 12:47:45 (124 reads)

Na temelju članka 12. Statuta Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije (Službeni vjesnik 5/18) Upravno vijeće raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA
JAVNE USTANOVE PETRA – PETRINJSKE RAZVOJNE AGENCIJE

Uvjeti:
1. najmanje visoka stručna sprema
2. najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima pripreme i provedbe nacionalnih i EU projekata
3. viša razina znanja minimalno 1 svjetskog jezika

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)
- uvjerenje o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- uvjerenje nadležnog suda da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca,
- uvjerenje, rješenje, ugovor o radu, odnosno drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu na poslovima provedbe nacionalnih i EU projekata,
- potvrda ovlaštene osobe, odnosno drugi odgovarajući dokaz o razini poznavanja stranog jezika.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem usmenog razgovora (intervju) o čemu će kandidati biti obaviješteni najkasnije 7 dana prije dana održavanja usmenog razgovora, putem obavijesti na internetskoj stranici Ustanove www.petra.com.hr. Ako kandidat ne pristupi usmenom razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Upravno vijeće može donijeti odluku o poništenju natječaja ukoliko se na natječaju nitko ne podnese prijavu ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran (članak 12. Statuta).

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Javna ustanova PETRA – Petrinjska razvojna agencija, Ulica Braće Hanžek 19, 44250 Petrinja, Upravno vijeće, s naznakom „ NATJEČAJ ZA RAVNATELJA – NE OTVARAJ“

on 2018/2/2 13:01:15 (143 reads)

Kompletnu listu možete pogledati ovdje.

on 2018/1/2 11:41:10 (249 reads)

Obavještavamo potencijalne prijavitelje kako je u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga u otvorenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetništva u Gradu Petrinji", Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo prvu izmjena Poziva, kojom se između ostalog izmjenjuje rok za zaprimanje projektnih prijedloga te je dostava projektnih prijedloga dozvoljena najranije od  30.04.2018. godine

Sve izmjene možete pogledati ovdje.

Pretraživanje